استرداد حقوق ورودي

 مدارك لازم براي انجام خدمت:

1 - پروانه واردات
2 - پروانه صادرات
3 - برگ اعلام خروج كالا از مرز
4 - فرم كيل مصرف
5 - وكالتنامه وكيل قانوني ذيربط
6 - برگ تصوير آگهي روزنامه رسمی شركت ( فقط براي اشخاص حقوقی )

فرم هاي مورد نياز :

1- فرم شماره يك استرداد

2- فرم شماره دو استرداد

3- فرم شماره سه استرداد

4- فرم شماره چهار استرداد

5- فرم صادركنندگان متقاضي استرداد ( اشخاص حقيقي )

6- فرم صادر كنندگان متقاضي استرداد ( ويژه اشخاص حقوقي )

گردش كار استرداد حقوق ورودی