تعاریف اصطلاحات بازرگانی

 

بخش اول  تعاريف، سازمان و كليات

مفاهيم اصطلاحات گمركي به كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي شود مگر اين كه دربندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به عمل آمده باشد:

 

اظهار كا لا : بيانيه اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي دهد.

 

اظهاركننده : صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهارمیکند در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهی رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته مي شود.

 

اظهارنامه اجمالی:  سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي نمايد.

 

اماكن گمرکی:  انبارها، باراندازها، اسكل ه ها، فرودگاهها، ايستگاههاي را ه آهن، محوطه ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به منظور انجام تشريفات گمركي استفاده مي شود . اين اماكن مي تواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه هاي عمومي باشد.

 

ترخیص: خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.

 

ترخيصيه : سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي نمايد.

 

تشريفات گمرکی : كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي شود.

 

تضمین : وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيم ه نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي شود.

 

تعهد : قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم میکند .

 

حقوق ورودي : حقوق گمركي معادل چهار درصد ( 4%) ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي گردد به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي گيرد ولي شامل هزينه هاي انجام خدمات نمي شود.

 

حمل يكسره:  ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است.

 

روز اظهار : زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به صورت دستي يا رايانه اي به گمرك ارائه مي شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي يابد.

 

سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي ): سازمان بين المللي بين الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24 شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال 1337 هجري شمسي به آن پيوسته است. ژ سامانه (سيستم) هماهنگ شده: توصيف و كدگذاري كالا براساس كنوانسيون بين المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانه گذاري (كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه به تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحدهقانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب 1373/6/20 هجري شمسي، به آن پيوسته است.

 

شركت حمل و نقل بين المللي: شخص حقوقي كه به موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين المللي است.

 

صاحب كالاي تجاري : شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به نام او باشد يا اسناد مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.

 

قلمرو گمركي : آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال ميشود.

 

كالاي تجاري : كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي گردد اعم از اين كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته بندي به فروش برسد.

 

 كالاي داخلي : كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.

 

كالاي گمر ك نشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن به طور كامل انجام نشده است.

 

 كالاي مجاز : كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.

 

كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

 

كالاي ممنو ع : كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

 

كنترلهاي گمركي : اقداماتي كه توسط گمرك به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي شود.

 

مرجع تحويل گيرنده : شخص حقوقي كه به موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نيست.  

 

مقررات گمركي : قوانين و مقررات اعم از آيي ن نامه هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامه هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است.

 

هزينه هاي انجام خدمات : وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و موم، پلمب، باربري، انبارداري در اماكن گمركي، آزمايش و تعرفه بندي، مراقبت، بدرقه، توزين كالا و خدمات فوق العاده دريافت مي شود و شرايط، ضوابط و مصاديق آن متناسب با خدمات انجام شده تعيين مي گردد.      

 

اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران:

گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ كننده را در مبا دي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول

حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است .

گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده ( 30 ) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جمهورياسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمرك هاي اجرائي است.

 

استرداد حقوق ورودي

ماده 66 قانون امور گمركي - حقوق ورودي اخذ شده ازعين كالاي وارداتي كه ازكشور صـادر ميگـردد و مواد ،كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي بكاررفته يا مصرف شده در توليد،تكميل يـا بسـته بنـدي كالاي صادر شده با رعايت مقررات قانون امورگمركي و آئين نامه اجرائي آن با ماخذ زمان ورود كالا بايد به صادر كننده مسترد گردد.