واردات قطعي

دسته: Uncategorised نوشته شده توسط Super User

تعريف :

واردات قطعي رويهاي است كه به موجب آن اجازه داده مـيشـود تـا كـالاي وارده بـه قلمـرو گمركي كه براي مصرف در داخل كشور است و به طور دائم قرار اسـت در كشـور بمانـد، بـا پرداخت هرگونه حقوق ورودي و مالياتهاي متعلقه و انجام تشريفات گمركي قطعي، از گمرك ترخيص شود.

 

فرم هاي مورد نياز :

 فرم هاي 23 و 24 و 022-2-م ( اظهارنامه گمركي) فرم 211

  فرم 23

فرم  24

 

فرم 022-2-م ( اظهارنامه گمركي): 

 

فرم 211 :

مدارك لازم براي انجام خدمت :

1 -اسناد خريد

2 -اسناد حمل

3 -قبض انبار و برگه ترخيصيه

4 -ثبت سفارش بازرگاني

5 -گشايش اعتبار از طيق سيستم بانكي كشور

6 -مجوزهاي مقرراتي در صورت نياز

7 -مجوزهاي قانوني در صورت نياز

8 -كارت بازرگاني        

9 -گواهي مبداء

10 - گواهي بازرسي در صورت نياز

11 - گواهي سازمان حمايت در صوت نياز

12 - گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز