الکترودهای روتیلی

الکترودهای روتیلی:

 

اسم معدن شناسی اکسید تیتانیوم (TiO2) روتیل است وجود مقدار زیادی اکسید تیتانیوم در روپوش این نوع الکترود باعث پایداری قوس شده و امکان جوشکاری این الکترود با هر دو جریان AC و DC را فراهم میآورد و جوشکاری در تمام حاالت امکانپذیر است و کاربرد زیادی در جوشکاریهای عمومی دارد. قوس راحت شکل گرفته و پایداری قوس خوب است و همچنین در جوشکاری قطعات خاصیت پلزنی در اتصاالت را دارد.

 

انواع الکترودهای روتیلی به همراه کاربرد و مشخصات به شرح جدول زیر می باشد: